REGULAMIN SKLEPU

I. Ogólne informacje o fundacji

Fundacja „Biblioteka Polsko-Arabska”, zwana dalej Sprzedawcą dostępna pod adresem internetowym egipcjanka.pl, prowadzi serię wydawniczą i sprzedaż produktów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu.

Adres Sprzedawcy: ul. Roślinna 4, 91-502 Łódź

tel. +201099590412
email: biblioteka@egipcjanka.pl

KRS 0000660567

NIP 7262664271

REGON 366429395

numer rachunku bankowego: Nest Bank 82 2530 0008 2059
1068  4766 0001


II. Składanie zamówień i wysyłka

 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.egipcjanka.pl publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W celu dokonania zakupu produktu Klient musi złożyć zamówienie bez konieczności rejestrowania się na stronie i założenia konta.
 4. Ceny są podane w polskich złotych. Koszt dostawy jest podany osobno. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej nowych cen i wiąże Sprzedawcę od chwili ich publikacji.
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (usługi pocztowej), o których Klient jest informowany na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia sprzedaży.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej. Dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem sprzedaży i jego akceptację.
 7. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Do sprzedaży promocyjnej, przedsprzedaży i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma poprzez e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia, które potwierdza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji.
 10. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a.      Przesyłka pocztowa.

b.     Paczkomaty InPost.

 1. Koszt dostawy podany jest na podstawie cennika dostawcy i może ulec zmianie.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.   Tradycyjny przelew na konto Sprzedawcy – Klient   może przesłać potwierdzenie przelewu Sprzedawcy.

b.   Płatność przez serwis Przelewy24.pl.

 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera potwierdzenie złożonego zamówienia. E-mail potwierdzający zamówienie zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu.
 2. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach 10.00 do 17.00 elektronicznie poprzez adres maktaba.pol@gamil.com
 3. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o wcześniejsze wskazanie tej okoliczności w formularzu zamówienia.
 4. Zamówienia zostaną przekazane do wysyłki w terminie 1 – 3 dni roboczych licząc od momentu otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty.
 5. Przesyłka powinna być dostarczona w ciągu 72 godzin od czasu przekazania towaru do wysyłki.
 6. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biblioteka@egipcjanka.pl.
 7. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia ze Sprzedawcą.
 8. Za dostawę produktu zamówionego u Sprzedawcy odpowiada dostawca.
 9. Przed odebraniem przesyłki warto sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Klient może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń.
 10. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

III. Prawo odstąpienia od umowy

            1. Klient może w terminie 14 dni od chwili dostarczenia                 produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania
         jakiejkolwiek przyczyny przedkładając Sprzedawcy                         oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania           terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie                         oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną na                      adres: biblioteka@egipcjanka.pl przed upływem tego                     terminu.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 3. Klient ponosi koszty zwrotu produktu.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Zwroty powinny być kierowane na adres: Fundacja BIBLIOTEKA POLSKO-ARABSKA, ul. Roślinna 4 91-502 Łódź. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zamówienia.

IV. Reklamacje

     1. Wszystkie produkty oferowane na stronie                                      www.egipcjanka.pl są fabrycznienowe, wolne od wad               fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone           na rynek polski.

     2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów.

     3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo          odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie               wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę                        usunie. Jeśli wada jest nieistotna, Klient nie może odstąpić            od umowy.

     4. Zgłoszenia reklamacji można dokonać poprzez odesłanie               towaru wraz z pisemnym opisem wady i potwierdzeniem                zakupu towaru pod adres: Fundacja BIBLIOTEKA POLSKO-            ARABSKA ul. Roślinna 4, 91-502 Łódź.8. Reklamacja                    zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymanie                   przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku             uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub              wymiany towaru obciążają Sprzedawcę. Brak odpowiedzi               Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza uznanie roszczeń                   Klienta.

     5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie             odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


V. Dane osobowe

           1. Administratorem danych osobowych Klientów zebranych za           pośrednictwem strony internetowej jest:

             a. Sprzedawca w zakresie danych osobowych
         Klientów zawierających z nim
umowę sprzedaży                     która jest podstawą przetwarzania tych danych.

             b. Przelewy 24 w stosunku do kupujących korzystających                  z tego operatora podczas opłacania zobowiązań                      wynikających z umów sprzedaży.

             c. Przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na                            zlecenie Sprzedawcy.

           2. Dane osobowe Klientów, które otrzymuje Sprzedawca za               pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu           realizacji umowy sprzedaży.

          3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich              poprawiania.

          4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek               niepodanie wskazanych w regulaminie danych                           osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży                 skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

VI. Postanowienia końcowe

          1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane          są w języku polskim.

          2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
         Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów          prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,              w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień                  niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca               poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym                              wyprzedzeniem.

          3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie            mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy                 prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;                  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o             prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych                        osobowych.

          4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów                  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym                celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej                          platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem                     http://ec.europa.eu/consumers/odr/.