Fundacja BIBLIOTEKA POLSKO-ARABSKA
ul. Roślinna 4
91-502 Łódź
tel. +201099590412
email: biblioteka@egipcjanka.pl

KRS 0000660567
NIP 7262664271
REGON 366429395

nr konta: Nest Bank 82 2530 0008 2059 1068 4766 0001

STATUT FUNDACJI BIBLIOTEKA POLSKO-ARABSKA

I.

Fundacja „Biblioteka Polsko-Arabska”, zwana dalej „Fundacją”, to pierwsza niezależna platforma promocji polskiej kultury i myśli w świecie arabskim we współpracy z najwybitniejszymi polskimi i arabskimi twórcami. Została utworzona przez Agnieszkę Piotrowską aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16 stycznia 2017 roku przez Notariusza Barbarę Różańską-Filipczak, Kancelaria Notarialna w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia nr 5.

II.

Fundacja posiada osobowość prawną.

III.

1. Fundacja została uchwalona na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U. z 1991r. poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

IV.

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

V.

1. Fundacja działa na terenie Polski oraz regionu arabskiego samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami innych krajów.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i w regionie arabskim.

VI.

1. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku arabskim Al-Maktaba al-Arabijja al-Bulandijja i języku angielskim The Polish-Arabic Library.

VII.

Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje minister właściwy ds. kultury.

VIII.

Fundacja ma na celu promocję polskiej kultury i myśli w regionie arabskim, budowanie platformy bezpośredniej i innowacyjnej wymiany kulturowej pomiędzy Polską i regionem arabskim oraz pełnienie roli ośrodka kompetencyjnego i konsolidacyjnego w dziedzinie polsko-arabskich kontaktów kulturowych przy wykorzystaniu potencjału środowiska polskich i arabskich twórców.

IX.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie serwisu internetowego w języku arabskim i polskim prezentującego polską i arabską kulturę i jej twórców (literaturę, naukę, publicystykę, dokument, kulturę wizualną).
2. Komunikowanie twórców i instytucji z obu regionów.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej i translacyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.
4. Prowadzenie działalności badawczej mającej na celu dokumentowanie polskich związków z regionem arabskim
5. Publikacja katalogu książek dla wydawców z obu regionów.
6. Pełnienie roli centrum polskiej kultury w regionie arabskim poprzez działalność informacyjną i edukacyjną oraz organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych (pokazy, wykłady, spotkania, sympozja, wystawy, warsztaty, szkolenia, konkursy) oraz uczestniczenie w targach literackich, festiwalach i spotkaniach w Polsce i w regionie arabskim.
7. Współpracę z polskimi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami.
8. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji.
9. Bezpośrednie wspieranie twórczości.

X.

Fundacja nie promuje środowisk ideologicznych poprzez rozpowszechnianie treści czy źródła finansowania.

XI.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wpierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

XII.

1. Fundusz założycielski stanowi kwota 200,00 zł (dwieście złotych).
2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
– dofinansowań, dotacji i subwencji osób prawnych, krajowych bądź zagranicznych oraz krajowych i zagranicznych instytucji, państwowych lub samorządowych,
– darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu wniesionych przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,
– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
– nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację,
– dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
– dywidend i zysków z akcji i udziałów,
– odsetek bankowych od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskanych przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych.

XIII.

Całość dochodów przeznaczona jest wyłącznie na działalność statutową.

XIV.

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

XV.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
– propagowanie celów, dla których powołano Fundację,
– opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji praz planów finansowych,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
– uchwalanie regulaminów,
– przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
– ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
– sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji,
– podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
– powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych,
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji niezastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji innych organów Fundacji lub osób.

XVI.

Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

XVII.

1. Fundator Fundacji wchodzi w skład Zarządu i staje na jego czele, jako Prezes Zarządu.
2. Członków składu Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieokreślony.
4. Prezes wyznacza z grona Zarządu osoby do pełnienia funkcji wiceprezesa Fundacji oraz sekretarza Fundacji.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. złożenia rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
b. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

XVIII.

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji przekraczających 10.000,00 złotych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
3. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.

XIX.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb . Może odbywać się ono z wykorzystaniem transmisji wideo.
3. Decyzje podejmowane są drogą uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności – Wiceprezesa.
5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji.

XX.

1. Członkowie fundacji mogą być wynagradzani za swoją pracę oraz mogą być zatrudniani w Fundacji na umowy o pracę lub umowy cywilno prawne.

XXI.

1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

XXII.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Zmiana celu Fundacji, jej nazwy lub Statutu Fundacji może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.

XXIII.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzja w przedmiocie połączenia wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.

XXIV.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie uchwałą.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.
4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelność i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenia likwidatorów obciąża majątek Fundacji.
5. Likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Rozporządzenia majątkiem nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 8 Statutu. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.

XXV.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

XXVI.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.